Home >> Artikel, Organisasi >> Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik

Ciri-ciri Pemimpin Yang Baik

by Kulanzsalleh on February 27, 2010 · 44 comments

Sambungan daripada entri Model Kepimpinan

Kejayaan sesebuah organisasi bergantung ke atas prestasi kolektif pentadbirnya, iaitu orang yang mengarah kerja dan memimpin kakitangan keseluruhannya. Pemimpin (atau Ketua Jabatan) secara bersendirian mesti mendapatkan kerjasama secara sukarela daripada rakan sejawatnya kerana proses kepimpinan memang melibatkan dua orang atau lebih. Seorang daripadanya cuba membimbing dan mendorong yang lain dalam usaha mencapai matlamat sistem. Dalam proses perhubungan Ketua Jabatan dan kakitangan, terdapat banyak aspek yang perlu diberi perhatian.

Misalnya, bagaimanakah seorang Ketua Jabatan mempengaruhi tingkah laku kakitangan supaya dapat menghasilkan output yang sempurna. Sebagai contoh dalam situasi sekolah misalnya, pengetua/guru besar dan guru-guru berusaha melahirkan pelajar yang sempurna dari segi mental, fizikal, rohani dan jasmani. Seorang pengetua/guru besar mesti mempunyai ciri-ciri kepimpinan, agar mendapat kerjasama dan diterima oleh semua kakitangan di sekolah.

 

Apabila seseorang itu berjaya memimpin, ini bermakna dia berjaya mempengaruhi anggota-anggota yang lain di dalam organisasi itu. Kebolehan mempengaruhi bergantung kepada unsur yang penting iaitu kuasa yang ada pada seseorang itu. Mengikut Dr Robiah Sidin (1988), dalam bukunya ‘Asas Pentadbiran Pendidikan’, beliau menegaskan bahawa secara umumnya ada dua jenis kuasa yang boleh dipegang oleh seseorang pemimpin itu. Pertama, kuasa yang datang dengan jawatannya di dalam organisasi itu dan kedua, kuasa yang berpunca daripada keadaan dirinya sendiri atau kuasa individu. Kuasa yang bersangkut paut dengan jawatan adalah penting kerana memberi kepercayaan kepada anggota-anggotanya. Walaubagaimanapun untuk seseorang itu kekal menjadi pemimpin dia mesti juga mempunyai kuasa yang berunsurkan kebolehan tersendirinya. Ini termasuklah:

1. Mentaliti

 • Kebijaksanaan atau kebolehan membuat perhitungan yang jauh sebelum bertindak dengan menilai antara yang baik dan buruk berdasarkan pertimbangan ilmu dan pengalaman.
 • Keberanian atau kesungguhan serta kesanggupan menghadapi cabaran dan masalah serta risiko, baik yang berpunca dari luar diri atau dalam diri sendiri.
 • Mempunyai inisiatif atau tindakan yang dimulakan sendiri tanpa menunggu orang lain datang kepadanya minta bertindak.
 • Mempunyai kreativiti sendiri, terutamanya dalam menyelesaikan masalah-masalah yang wujud dalam organisasi.

2. Kemasyarakatan

 • Kesediaan memberi dan menerima pendapat.
 • Sikap positif dan terbuka.
 • Daya penggerak dan semangat juang yang kuat.
 • Kebolehan berkomunikasi secara berkesan.

3. Moraliti

 • Mempunyai disiplin diri yang unggul.
 • Kebersihan jiwa terutamanya dari segi keadilan, amanah, ketenangan, kesabaran, keteguhan pendirian dan ketahanan diri.
 • Iman yang teguh, terutama orang yang beragama Islam.

Antara ketiga-tiga ciri yang dinyatakan, moraliti adalah yang terpenting untuk menilai seseorang pemimpin sama ada baik atau buruk, berkesan atau tidak, boleh bertahan lama atau tidak.

Pemimpin memerlukan juga sikap tertentu untuk mempengaruhi orang lain. Perkara yang paling penting ialah pemimpin harus mempunyai pengertian dan tanggapan yang tajam terhadap individu-individu yang saling berurusan dengannya. Selain daripada itu seorang pemimpin juga harus mempunyai:

 • Empati; iaitu kebolehan untuk memahami perasaan orang lain dan bersimpati.
 • Kesedaran; akan kelemahan dan kekuatan dirinya sendiri. Sedar tentang bagaimanakah dirinya dianggap oleh orang lain. Hanya apabila ini berlaku maka barulah kepercayaan kebolehan dirinya akan timbul.
 • Kebolehan: untuk melihat secara objektif akan masalah-masalah dan tingkah laku anggota-anggota lain. Pemimpin harus bersikap adil boleh memberi analisa yang adil dan tidak emosional.

Selain itu, sekiranya seseorang itu ingin menjadi pemimpin yang baik, dia hendaklah mengamalkan perkara-perkara yang diketahui, dilihat dan diterima sebagai baik:

 • Seseorang pemimpin harus bersedia untuk belajar dari siapa sekalipun apa yang dia tidak tahu kerana kepimpinan itu sesuatu yang boleh terus menerus dipelajari dari latihan dan pengalaman.
 • Seseorang pemimpin mesti berani memberi jawapan yang tegas kepada sesuatu yang difikirkan baik atau tidak baik kepada organisasinya.
 • Seseorang pemimpin yang baik berupaya memudahkan semua kerja, dengan menjadikannya kerja-kerja biasa yang boleh dilakukan oleh kebanyakkan orang bawahannya dan tidak memerlukan pakar khusus.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai perhubungan baik dengan orang-orang bawahannya. Dia mengenali mereka sebagai individu-individu yang mempunyai keistimewaan tersendiri. Pemimpin yang baik juga tidak berkasar dengan orang-orang bawahannya.
 • Seseorang pemimpin yang baik pandai membahagikan masa. Dia tahu bila masa bertugas dan bila masa di luar tugas dan bertindak bersesuaian dengan keadaan. Pemimpin yang tidak cekap selalu merasa runsing dan bimbang dengan hal-hal tugas di mana juga dia berada.
 • Dalam sesebuah organisasi terdapat pelbagai jenis manusia: ada yang malas, ada yang rajin dan ada yang boleh diharap serta ada yang tidak boleh diharap. Seorang pemimpin yang bijak tidak lemah semangat dengan keadaan ini. Dia menerima hakikat sedemikian dan menggunakan sebaik-baiknya apa yang ada.
 • Seorang Pemimpin yang baik tahu dan mahu berbincang denganorang-orang bawahannya mengenai sesuatu hal yang dia sendiri tidak pasti. Dia tidak hanya pandai mengeluarkan arahan saja.
 • Seorang pemimpin yang baik mempunyai banyak pengetahuan dan pengalaman mengenai tugas dan manusia.
 • Seorang pemimpin yang baik pandai memperkembangkan kebolehan bekerja orang bawahannya. Dia tahu mengagihkan tugas kepada mereka.
 • Seorang pemimpin yang bijak tidak sekali-kali lemah semangat dan cepat mengaku kalah apabila berdepan dengan sesuatu masalah. Kalau masalah tidak dapat diselesaikan dengan satu cara, dia menggunakan cara lain. Dia sentiasa bersikap positif.

Melalui perbincangan mengenai ciri-ciri pemimpin berkesan di atas, beberapa kesimpulan dapat dibuat. Diantaranya ialah kepimpinan ialah perlakuan seseorang yang boleh menggerakkan orang lain untuk berfikir, merasa, bertindak dengan cara-cara tertentu. Dalam hal ini seorang pemimpin harus mengetahui keperluan dan motif orang-orang yang berkerja dengannya dan harus menitikberatkan pencapaian matlamat kumpulan. Dia juga harus berjaya mengekalkan kekuatan yang ada pada kumpulannya untuk menyelesaikan masalah dan mencapai matlamat masa depan.

Seseorang pemimpin boleh menonjolkan kepimpinannya hanya melalui penglibatannya dalam kumpulan. Dalam kumpulan pula kekerapan interaksi bersama kakitangan membolehkan keberkesanan kepimpinannya. Kalau seorang pemimpin sentiasa “bersembunyi” dalam biliknya dan tidak mempunyai masa untuk berinteraksi dengan kakitangannya, maka kepimpinannya kurang berkesan.

Kepimpinan bukan bergantung sepenuhnya kepada jawatan. Status jawatan yang disandang hanya satu daripada punca potensi kepimpinan. Kejayaan kepimpinan adalah fungsi kedua-dua kuasa; secara formal melalui jawatan dan secara tidak formal yang bukan kerana jawatan, iaitu penerimaan orang-orang bawahan .

Senarai Rujukan:
Senarai rujukan ini adalah sama untuk ketiga-tiga artikel berikut:

 1. A.L. Ramaiah, (1999) : Kepimpinan Pendidikan: Cabaran Masa Kini, Petaling Jaya, IBS Buku Sdn. Bhd.
 2. Abdul Rahman Ali (1998): Kajian Gaya Kepimpinan Pengetua-Pengetua Sekolah Dengan Keberkesanan Seklah, Di Sekolah-Sekolah Menengah Dalam Daerah Sik Kedah Darulaman.
 3. Abd. Razak Wahid (Februari 2001) : Pengetua Sebagai Pemimpin Perubahan, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 4. Ayob Jantan (2004) : Pengetua Sekolah Yang Efektif, Pahang,PTS Publactions & Distributors Sdn. Bhd.
 5. Bush, T. & West-Burnham (1994) : The Principled Of Educational Management, London, Longman.
 6. Chek Mat ( 2003): Kemahiran Memimpin, Maziza Sdn. Bhd, Kuala Lumpur.
 7. Drucker, P.F. (1954). The Practice Of Management. New York : Harper & Row.
 8. Duke, D.L (1982) “What Can Principals Do? Leadership Functions And Instructional Effectiveness.” NASSP Bulletin 66.
 9. Fiedler, F.E (1971): Leadership. Morristown : General Learning Press.
 10. Fiedler, F.E (1967): A Theory Of Leadership Effectiveness, New York: McGraw Hill.
 11. Juhary Ali (1987): Asas Pengurusan, USM, Pulau Pinang
 12. Hanafi Kamal (1990): Implikasi Beberapa Teori Kepada Kepimpinan Di Sekolah, Suara Pendidik, 13-14 (3 & 4), 28-32.
 13. Hussein Haji Ahmad (1993): Pendidikan Dan Masyarakat, Kuala Lumpur : Dewan Bahasa Dan Pustaka.
 14. Hussein Mahmood (1993): Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur: Kumpulan Budiman Sdn. Bhd.
 15. Ibrahim Mamat (1993): Kepimpinan Sekolah. Kuala Lumpur, Kuala Lumpur.
 16. Kamaruddin Hj. Kachar(1990): Kepimpinan Profesional Dalam Pendidikan, Kuala Lumpur, Teks Publishing Sdn. Bhd.
 17. Mohd. Ismail Othman (2004) : Undang-Undang Untuk Pengetua dan Guru Besar, Pahang,PTS Publactions & Distributors Sdn. Bhd.
 18. Mohammad Yunus (1994): Realiti Dan Operasi Wawasan Pendidikan Melalui Pengurusan Dan Kepimpinan Pengetua, Jurnal Pendidikan, Kuala Lumpur, Jemaah Nazir, Kementerian Pendidikan Malaysia.
 19. Noorul Aini Ambak (Julai 2003) : Stail Kepimpinan Dan Proses Pembuatan Keputusan, Melaka, Jurnal Pendiidkan PKPSM.
 20. Omardin Ashaari (1996): Pengurusan Sekolah : Satu Panduan Lengkap, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors.
 21. Peter Drucker (1973): Management , New York, Herper & Row.
 22. Rahimah Haji Ahmad (2002) : Kepimpinan Sekolah Dalam Menghadapi Millennium Baru, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 23. Razali Mat Zin (1996): Kepimpinan Dalam Pengurusan, Kuala Lumpur, Utusan Publications & Distributors Sdn. Bhd.
 24. Rensis Likert (1961): New Patterns Of Menagment, New York, McGraw-Hill.
 25. Robiah Sidin (1998): Pemikiran Dalam Pendidikan, Shah Alam, Fajar Bakti.
 26. Robbins, S.P (1968) : Management : Concepts And Practices, New Jersey, Prentice-Hall, Inc.
 27. Rusinah Siron (1999): Principles Of Management , Kuala Lumpur, Times Book International.
 28. Shahril @Charil Marzuki (2003): Ciri-Ciri Kepimpinan Pengetua/Guru Besar Yang Berkesan Yang Dapat Menghadapi Cabaran Dan Harapan Pada Abad Ke 21, Jurnal Institut Pengetua, Kuala Lumpur.
 29. Stogdill, RM (1970) : Leadership, Membership And Organization, Psychological Bulletin,47.
 30. Thomas J Sergiovanni (1980) : The New School Executive : A Theory Of Administration, New York, Harper And Row Publishers Inc.
 31. Ubben, G.C & Hughes, L.W (1992) : The Principal : Creative Leadership Fir Effective Schools, Boston, Allyn and Bacon.
 32. Yulk, Gary A (1989) : Leadership In Organizations. New Jersey : Prentice-Hall.

Jika anda dapati artikel ini bermanfaat, anda boleh kongsikan kepada pembaca lain.


Terima kasih kepada semua pembaca Kulanzsalleh.com. Semua Artikel di blog ini adalah berdasarkan pandangan peribadi saya sendiri melainkan artikel berbentuk ilmiah, berita, petikan dan perkongsian lain yang tiap satu akan saya nyatakan sumber asalnya (Baca Terma & Syarat). Jika anda dapati artikel di blog ini bermanfaat, anda boleh kongsikan kepada pembaca lain di FACEBOOK atau TWITTER.

{ 44 comments… read them below or add one }

1 AKU February 27, 2010 at 1:03 pm

slm tn..adeeii..bgs N3 mu ini..masa aku kursus ari 2 aku kena buat pasal kepimpinan inilah..yuk..sibuk juga aku mncari rujukan..haha..betulah ba tn..kepimpinan ini sbnrnya nda jd klu seorg saja..kena ada 2 org atau lebih sbg pelaku dan pelaksana..kena pemimpin yg bongok..na..kita yg sikit2 bijak ni pn jd bongonglah..haha..ok tn..hrp2 jd pemimpin N.3 Bengkoka 1 masa nnti..mana tau ada rezeki..aku jd driver(bodyguard) pn jdla tn…haha
.-= AKU´s last blog ..UCAPAN TERIMA KASIH YANG TAK TERHINGGA… =-.

Reply

2 kulanz March 1, 2010 at 1:42 am

Sekadar perkongsian tuan..
tak mau lah aku jadi pemimpin N.3 tu.. susah mau jaga ramai orang ni.. jadi pemimpin dalam keluargapun jadi la.. hehe

Reply

3 AyieBlog February 27, 2010 at 5:31 pm

Assalamualaikum,betul dengan apa yang bro kulanz tulis dalam entry ini,kemimpinan saling bergantung dengan seorang pemimpin itu,kalau pemimpin lembap,alamatnya organisasi pun lembap,tapi anak buah pun memainkan peranan kalau pemimpin je bersemangat + bagi komitmen anak buah buat x tahu je..x ada guna jugak yang penting teamwork sifat bertoleransi.. x gitu boro kulanz?? :D

sebelum 2 ayie lama x lepas sini baru balik dari kem jati diri :D

Reply

4 kulanz March 1, 2010 at 1:49 am

teamwork tu memang penting bro.. kalau xda memang tak bole jadi satu organisasi.. dan paling penting dalam teamwork ada kerjasama, saling memahami dan toleransi

Reply

5 x-po March 1, 2010 at 9:07 am

org2 atasan zmn skrg ni, ramai yg trima rasuah..walaupun dh kaya, ttp nk amik rasuah gak..pastu bg anak bini makan dgn duit hara,
.-= x-po´s last blog ..TAK MELUAT KE DENGAN JURUJUAL JALANAN? =-.

Reply

6 kulanz March 1, 2010 at 2:59 pm

tu la namanya pelahab bro..
dah namanya duit.. orang yg dah kabur mata tak kira halal haram, tak kira siapa makan.. janji dia dapat banyak duit

Reply

7 1tomyam March 1, 2010 at 10:45 am

bagus dan banyak dapat aku belajar dari entry ni…memang susah jugak nak meniwai sifat2 kepimpinan sebenar ni ya..
.-= 1tomyam´s last blog ..Bila Anak Bagi Nota Khas Untuk Bapa Sendiri =-.

Reply

8 kulanz March 1, 2010 at 3:09 pm

Betul tu bro, susah menilai sifat-sifat pemimpin sebenar.
Sekarang ni ciri-ciri kepimpinan dah jarang dilihat untuk menjadikan seseorang itu pemimpin.. janji dia popular dan ada bakat jadi pengampu, boleh terus dilantik jadi ketua organisasi..

Apapun tak semuanya macam tu.. harap ni dapat mengingatkan diri saya sendiri

Reply

9 wanwma March 7, 2010 at 1:57 pm

OH! Bagus artikel ni! Ia menjawab beberapa soalan yang pernah seseorang tanya kepada saya! Terima kasih!
.-= wanwma´s last blog ..Nafsu Seks Lelaki Dan Wanita Sekarang =-.

Reply

10 kulanz March 7, 2010 at 3:07 pm

sama-sama, ni pun sekadar berkongsi dengan yg lain.. dengan harapan dapat membantu sesiapa yg perlukan artikel macam ni

Reply

11 Beasiswa s2 2010 March 16, 2010 at 6:10 pm

terima kasih artikelnya sehingga dapat membantu saya dalam membuat tugas makalah di Kampus
.-= Beasiswa s2 2010´s last blog ..Beasiswa Australia Master & Doctoral Scholarships Programme =-.

Reply

12 syukry saaidan April 3, 2010 at 9:52 am

Kalau tak sanggup jadi pemimpin….tak payah jadi.Pemimpin bukan nak cari glamour tetapi nak menegakkan bangsa dan agama.
.-= syukry saaidan´s last blog .. =-.

Reply

13 mmfamie April 3, 2010 at 9:47 pm

artikel yg bernas dan manfaat..
mohon keizinan cetak artikal ini untuk manfaat bersama

Reply

14 ernesto CDRF sarmento May 19, 2010 at 10:03 am

saya salut dengan artikel ini,karena artikel ini akan menjadi salah satu wacana bagi lider-lider yang belum mengerti arti seorang pemimpin yang baik dalam institusi mereka,apabila bila seorang lider berlatar belakang non politik harus banyak menbaca artikel-artikel mengenai arti pemimpin yang baik, sehingga ingin terjung ke dunia politik sudah ada bekal.menjadi seorang pemimpin bukanlah muda karena harus brani mengambil keputusan untuk sesuatu kepentinggan bersama,demi mencapai tujuan tertentu. terimah kasih atas artikek ini.

Reply

15 kak teh May 31, 2010 at 2:51 pm

bagus beno artikel ni.time kasih le bebanyok.dapat kakteh idea apa nak cakap kat bebudak sekolah dalam ceramah kepimpinan nanti.izinkan saya cetak artikel ni bleh

Reply

16 shikin June 22, 2010 at 11:16 pm

izinkn sy donlod bhn ni utk rujukan asgmnt kissm…

Reply

17 kulanz June 22, 2010 at 11:45 pm

boleh, xda masalah.. memang untuk perkongsian..

Reply

18 hafiz September 20, 2010 at 3:15 am

saya amat meminati dengan apa yang en tuliskan itu

Reply

19 Udin September 30, 2010 at 9:21 am

terima kasih. Banyak yang boleh dikongsi bersama.Mohon keizinan untuk disampaikan kpd yg lain

Reply

20 Steward October 3, 2010 at 10:58 pm

TUaN..MeNJaDi pEmImPiN dI SeKOLaH aDaLaH sALaH sAtU dArIPaDa iMPiAN sAYa SeLama InI..SmAsA dI sEkOLaH LaMa..sAyA PErNah MeNjAdI PEngErUsI PEmBiMBing RaKaN sEbAyA..SeTeLaH meMAsUki FoRM 6..Saya TeLaH dIcAlOnkAn uNTuk meNjAdI PeNGwAs aSRaMa..hAsrAT hAtI UnTuK meNJaDi keTUa tiDak keSaMPaIaN..HhaA..TETaPI..sAYa PeRcAyA bAhAwA…KeJaYaAn SeSeORaNG KEtuA DAlAm MELaksaNaKaN tugAs aDaLaH hAsIl DaRIPaDa KeRJaSamA yAng DIBErIKaN oLeH sEmuA Ahli..ArIkEl iNI tElAh MEngAjAr SaYa uNtUk MEnjAdI pEmiMpIN YaNG BaIk..wAlAupUN sAyA BUkAn SeORaNG keTuA..SaYa aKaN cUBa unTuK MeMPrAkTikkAnnyA..TERimA kAsIH BaNYaK..

Reply

21 jawatan kosong October 3, 2010 at 11:20 pm

betul tu.. berkomunikasi yang berkesan itu penting bagi pemimpin yang baik.

Reply

22 lankenster October 4, 2010 at 8:57 am

btul 2..!

Reply

23 ida October 17, 2010 at 8:14 am

saya seorang ketua..artikel ni mmg byk membantu.bukan senang nak jaga kakitangan bawahan kita..masing-masing ada perangai sendiri.
sebagai ketua, kita kena pandai handle mereka.

Reply

24 budi November 7, 2010 at 10:24 am

saya sangat beruntung dapat membaca artikel ini sehingga pengetahuan bertambah

Reply

25 yangyang December 19, 2010 at 8:33 am

mmg ssh kalo nk jd pmimpin.. sdgkn dri sndri ssh nk pmpin, ape ntah lg nk pmpin 1 organisasi yg bsr.. bnyk cbrn. n antre cbrn yangyang adalah t’pkse trime asgment dr miss n sir yg ntah ble nk abes..

Reply

26 din January 17, 2011 at 10:03 am

ada pepatah “seribu ekor singa yg dikepalai oleh seekor tikus tidak akan dapat mengalahkan seribu ekor tikus yang dikepalai oleh seekor singa”.

Reply

27 wan zaiton February 12, 2011 at 1:50 pm

Salam, minta kebenaran merujuk artikel ini bagi menyediakan satu ringkasan tesis untuk mohon cuti belajar.

Reply

28 hanie May 11, 2011 at 9:34 pm

Terima kasih atas perkongsian saudara..klu tak keberatan ingin saya mohon saudara rujukan asal..menarik utk sy ketahui selanjutnya leh emel ..terima kasih sekali lagi.

Reply

29 Hani August 29, 2011 at 6:57 am

Assalamualaikum.Mohon share untuk assignment.tq

Reply

30 titan December 9, 2011 at 12:52 am

leh hantar email ke pakcik najib nih. hehe..

Reply

31 Puan Liyana Abdullah February 15, 2012 at 12:25 pm

tq dgn info ini, byk mbtu kpd sya mpbaiki diri utk mjdi pemimpin yg baik di klgn rakan2 yg kbyknya msih muda2 belaka
…tqvm…bykkn bahan bgimn mgurus org bwhn yg byk mminta kpuasn diri sendiri bbdg impaknya kpd bdg tgs

Reply

32 kulanz February 16, 2012 at 11:42 pm

sama2.. inipun untuk ingatan kepada saya juga

Reply

33 Irawan March 21, 2012 at 7:29 am

semoga orang2 yang ada di atas sana membaca postingan anda dan bila ada kekurangan bisa segera berinstropeksi diri

Reply

34 nasirah bidin April 4, 2012 at 9:56 am

Saya berterima kasih kerana melalui bacaan artikel ini saya dpt pengetahuan dan mohon share untuk assignment saya.TQ

Reply

35 SITI AISAH TALIB April 17, 2012 at 2:25 pm

Alhamdulilah hari ni nak bagi ceramah tentang kepimpinan nasib baik ada bahan, tk banyak-banyak.

Reply

36 ila laila May 16, 2012 at 4:33 pm

Assalamualaikum wbt….terkejut saya bila terjumpa Kulaz Salleh punya blog….ingatkan boleh jumpa dlm UFM saja rupanya tidak. Terima kasih atas perkongsian ilmu ini….sedang buat research tentang OB ini.

Reply

37 mohd shamran bin ramli May 19, 2012 at 11:13 pm

Semua orang nak jadi pemimpin, ada yang nak menaikkan organisasi, ada yang mempunyai kepentingan sendiri, jika jadi pemimpin pertengahan akan tersepit sekiranya pemimpin atasnya mempunyai niat pentingkan diri sendiri. Saya dari bidang muzik peringkat bawahan dan telah dipilih untuk menjadi pemimpin kedua, oleh kerana organisasi mempunyai 2 pemimpin, untuk memenuhi perjawatan pemimpin berpangkat lebih tinggi diperjawatkan, tetapi bukan dari bidang muzik. pemimpin pertama ini mempunyai perangai yang teruk, suka mencari kesalahan pihak bawahan…

Reply

38 ilo June 13, 2012 at 12:25 pm

terima kasih atas artikel yang banyak memberi info yang sangat bermanfaat dalam menghadapi kerenah anak buah yang pelbagai ragam…mudahan dengan adanga perkongsian ini dapat menambahbaikan apa yang terkurang..semoga kita terus dapat memimpin sesebuah organisasi dengan satu teamwork yang hebat…amin

Reply

39 Rosnah Samlee August 8, 2012 at 10:37 am

Salam…. mohon share ke blog saya ye… tulisan tuan sangat menarik dan bernas

Reply

40 Angelina Lee September 3, 2012 at 4:23 pm
41 ika November 29, 2012 at 9:35 am

i always perhaps alloh will give us a good leader that can make our power give up…and always think about us…amin

Reply

42 zalha_03 December 1, 2012 at 1:43 am

trima ksh share… banyak membantu, nak minta sedikit pendapat.. saya dilantik menjadi ketua dikalangan staff oleh pihak pengurusan, asal saya staff biasa , jadi ada sedikit masalah, staff2 lain x berapa dpt terima saya selain ketua saya. kerana salah satu sebab saya saya juga staff biasa sebelum memgan jawatan ini. jadi komunikasi agak ralat. saya mencari jawapan kpada masalahh saya, slapas sy membaca entry ini saya harap dapat membantu saya.. apa pendapat pemilik bloq kulanz

Reply

43 ProfHariz February 20, 2013 at 9:39 am

Tanpa kita sedar, sebenarnya kita semua adalah pemimpin :)

Reply

44 maria June 18, 2013 at 10:00 am

Salam
Artikel yang menarik, mohon share untuk penulisan, Tq

Reply

Leave a Comment

Previous post:

Next post:


leaderboard denaihati Banner